Chú đại bi thích trung đạo


*

. NAM MÔ CHƯ ĐẠI PHẬT TỔ, CHƯ ĐẠI CHÂN SƯ, CHƯ ĐẠI MINH SƯ_()_. NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT_()_. NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT_()_. NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT_()_. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT_()_. NAM MÔ CHÍN PHƯƠNG TRỜI, MƯỜI PHƯƠNG PHẬT _()_

. NAM MÔ MẸ HẬU THỔ, CHA HOÀNG THIÊN _()_


Cảm ứng chứng minh cho..............Con là...(pháp danh) xin trì tụng Ngũ Bộ Chú và Đại Bi Chú.. Nguyện cầu cho thân tâm an lạc, trí tuệ sáng suốt, học đạo được tinh tấn. Để nhìn thấy bổn thân mình là Phật. Để được sống như các Ngài đã và đang sống. Để được làm những điều các Ngài đã và đang làm cho bá tánh chúng sanh. Để được yêu thương mọi người như chính bản thân mình. Để được phục vụ bá tánh, chúng sanh với lòng khiêm nhường tuyệt đối.

Bạn đang xem: Chú đại bi thích trung đạo

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT_()_ _()_ _()_NGŨ BỘ CHÚ

OM RAMOM STRIEMOM MA NI PAD ME HUMOM CHA LÊ, CHU LÊ, CHUM LÊ, SVA HAOM BRUM.(21 lần)

ĐẠI BI CHÚ. NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần) _()_. THIÊN THỦ THIÊN NHÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ RA NI.

Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đá Ra Dạ Da. Nam Mô A Rị Da. Bà Lô Yết Đế, Thước Bát Ra Da Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da. Án, Tát Bàn Ra Phạt Duệ. Số Đát Na Đát Tỏa.Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa, Y Mông A Rị Da. Bà Lô Kiết Đế, Thất Phật Ra Lăng Đà Bà.Nam Mô Na Ra Cẩn Trì Hê Rị. Ma Ha Bàn Đa Sa Mế. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng. A Thệ Dựng Tát Bà Tát Đa. Na Ma Bà Dà Ma Phạt Đạt Đậu Đát Điệt Tha. Án, A Bà Lô Hê, Lô Ca Đế. Ca Ra Đế Di Hê Rị. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa. Tát Bà Tát Bà. Ma Ra Ma Ra, Ma Hê, Ma Hê. Rị Đà Dựng. Cu Lô, Cu Lô. Yết Mông, Độ Lô, Độ Lô, Phạt Xà Da Đế. Ma Ha Phạt Xà Da Đế. Đà Ra, Đà Ra. Địa Rị Ni. Thất Phật Ra Da, Giá Ra, Giá Ra.Con là...(Pháp danh) xin chí tâm sám hối cho tam nghiệp, nguyện cầu cho thân tâm an lạc, trí tuệ sáng suốt, học đạo được tinh tấn, để nhìn thấy bổn thân mình là Phật, để được sống như các Ngài đã và đang sống, để được làm những điều các Ngài đã và đang làm cho bá tánh chúng sanh, để được yêu thương mọi người như chính bản thân mình và được phục vụ bá tánh, chúng sanh với lòng khiêm nhường tuyệt đối.Phạt Ma Ra Mục Đế Lệ. Y Hê Di Hê. Thất Na, Thất Na. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi. Phạt Sa Phạt Sâm. Phật Ra Xá Da. Hô Lô, Hô Lô Ma Ra. Hô Lô, Hô Lô Hê Rị. Ta Ra Ta Ra. Tất Rị, Tất Rị. Tô Rô, Tô Rô. Bồ Đề Dạ, Bồ Đề Dạ. Bồ Đà Dạ, Bồ Đà Dạ. Di Đế Rị Da. Na Ra Cẩn Trì Địa Rị Sắc Ni Na. Ba Dạ Ma Na. Ta Bà Ha. Tất Đà Dạ Ta Bà Ha. Ma Ha Tất Đà Dạ. Ta Bà Ha. Tất Đà Dũ Nghệ. Thất Bàn Ra Dạ. Ta Bà Ha. Na Ra Cẩn Trì. Ta Bà Ha. Ma Ra Na Ra. Ta Bà Ha. Tất Ra Tăng A Mục Khê Dạ. Ta Bà Ha. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ. Ta Bà Ha. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ. Ta Bà Ha. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ. Ta Bà Ha. Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ. Ta Bà Ha. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ. Ta Bà Ha.Nam Mô Hắc Ra Đát Na, Đá Ra Dạ Da.Nam Mô A Rị Da. Bà Lô Kiết Đế. Thước Bàn Ra Dạ. Ta Bà Ha.Án, Tất Điện Đô Mạn Đá Ra Bạt Đà Dạ. Ta Bà Ha. (3 lần)

MA HA BÁT NHÃBA LA MẬT ĐA TÂM KINHKhi ngài Quán-Tự-Tại Bồ Tát, thực hành sâu xa pháp Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền độ thoát hết thảy khổ ách.Này ông Xá-Lợi-Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là Sắc, Thụ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế.Này ông Xá-Lợi-Tử! Tướng không của mọi pháp, không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt; cho nên trong chân-không, không có Sắc, không có Thụ, Tưởng, Hành, Thức; không có Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý; không có Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp; không có nhãn-giới, cho đến không có ý-thức giới; không có vô-minh, cũng không có cái hết vô-minh; cho đến già, chết; không có Khổ, Tập, Diệt, Đạo, không có trí-tuệ, cũng không có chứng đắc, vì không có chỗ chứng đắc.Bồ-Tát y theo Bát-nhã-Ba-la-mật-đa, nên tâm không ngăn ngại, vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới Cứu-kính Niết-bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y vào Bát-nhã Ba-la-mật-đa mà được đạo Vô-thượng Chính-đẳng Chính-giác. Cho nên biết Bát-nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ; chân thực không hư.Vì vậy nói ra bài chú Bát-nhã Ba-la-mật-đa, liền nói bài chú rằng : " Yết-đế, Yết-đế, Ba-la Yết-đế, Ba-la tăng Yết đế, Bồ-Đề tát-bà-ha, ma-ha Bát-Nhã-Ba-La-Mật-Đa ". (đọc chú 3 lần )

. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (7 lần). NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT. NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần). NAM MÔ ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT (3 lần). NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT (3 lần). NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)


Con...(pháp danh) xin nương vào oai thần oai thần oai lực của Địa Tạng Vương Bồ Tát, cầu nguyện cho tất cả các vong linh hữu tình chiến sĩ trận vong, oan hồn uổng tử, thập loại cô hồn, đồng bào tử nạn khắp nơi và chung quanh đây, những ai chưa được siêu sanh thì được siêu sanh, những ai không được no đủ thì được no đủ. Cầu nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát tiếp dẫn tất cả các vong linh hữu tình, chiến sĩ trận vong, oan hồn uổng tử, thập loại cô hồn, đồng bào tử nạn, được no đủ và siêu sanh Tịnh Độ.

Xem thêm: Điều Hoà 12000 Btu Bằng Bao Nhiêu Hp ? Công Suất Hiều Hòa 1Hp


Nam mô a di đa bà dạ, Đa tha dà đa dạ, Đa điệt dạ tha, A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ, A di rị đa, tì ca lan đế, A di rị đa, tì ca lan đa, Dà di nị, dà dà na, Chỉ đa ca lệ ta bà ha.(21 lần, 1 lạy và 3 tiếng chuông)
Đệ tử chúng con... vì sức nghiệp ma, tâm thần rối loạn, căn tính mê mờ, bỗng nhiênchợt nghĩ, thay đổi lung tung, dáo dở chất chồng, xem văn mờ ý, nhầm chữ sai câu, trái với chính âm trong, đục, nệ vào tà kiến giãi bày, hoặc vì việc đoạt mất trí, tâm chẳng để vào kinh, đương khi tụng niệm dậy, ngồi bỏ dở câu cách quãng, ngồi lâu trễ nải, nhân đó giận hờn, chốn nghiêm tịnh để vướng bụi nhơ, nơi kính-cẩn hoặc làm cẩu thả. Thân, khẩu mặc dùng nhếch nhác, xiêm y lễ mạo lôi thôi, cung chẳng như nghi, để không đúng chỗ. Mở cuốn rối ren, rớt rơi, dơ nát. Hết thảy chẳng chuyên chẳng thành, thật là đáng thẹn đáng sợ. Kính xin chư Phật, Bồ Tát, trong cõi pháp-giới, hư không giới, hết thảy Hiền-thánh, Thiện Thần, Thiên Long, Bát Bộ, Hộ pháp... từ bi thương xót, sám rửa lỗi lầm, khiến cho công đức tụng kinh, đều được chu viên thành tựu. Đệ tử chúng con nguyện tâm hồi-hướng còn e, hoặc khi dịch nhuận lỗi lầm, hoặc lúc giải chua thiếu sót, truyền thụ sai thù, âm thích lẫn lộn. Những lỗi cắt, in viết chép. Dù thầy dù thợ đều xin-sám-hối. Nhờ sức thần của chư Phật, khiến cho tội lỗi tiêu tan.Thường quay xe pháp, cứu vớt hàm-linh. Nguyện đem công đức, trì chú tụng kinh, hồi hướng về Hộ-Pháp long thiên thánh chúng. Thần núi sông linh thiêng trong tam giới, vị chủ tể thủ-hộ chốn già lam, cầu mong được hưởng phúc thiện bình-an, trang nghiêm đạo quả, vô thượng Bồ-Đề, nguyện cho khắp cả pháp-giới chúng sinh, cùng được vào biển " Như Lai Pháp Tính ".
(Tụng đến đây thì sang mõ tụng bài tán Phật...)Phật Di Đà mình vàng rực rỡ,Tướng tốt thay trong sáng khôn bì,Mi trắng tỏa Tu Di năm núi,Mắt như bốn biển lớn trong xanh,Hào quang hóa Phật vôsố ức,Hóa Bồ Tát cũng thật vô biên,Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinhChín phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

- Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-Di-Đà-Phật. (3 lần)- Nam Mô A Di Đà Phật. (Niệm 1,3 tràng tùy ý)- Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (Niệm 10 lần)- Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (Niệm 10 lần)- Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (Niệm 10 lần)- Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (Niệm 10 lần)


( vào mõ tụng bài văn phát nguyện )Cúi đầu hướng về nước Cực LạcThầy dẫn đường tiếp bước chúng sinhCon nay phát nguyện, nguyện vãng sinhXin đức Từ Bi thương tiếp độ.Đệ tử chúng con... khắp vì bốn ân ba cõi, pháp giới chúng sinh, cầu nơi chư Phật, nhất thừa vô thượng, Bồ đề kiên cố, chuyên tâm trì niệm, A Di Đà Phật, vạn đức hồng danh, cầu sinh Tịnh Độ. Ngại vì phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, tâm nhiễm thói hư, đức sạch khó thành, nay đối trước Phật, năm thể chuyên cần, dốc một lòng thành, cầu xin sám hối. Con và chúng sinh, bao kiếp đến nay, quên mất bản tâm, cùng Tham-Sân-Si, ba nghiệp tạo tác, vô lượng vô biên; chỗ làm tội ác, vô lượng vô biên, chỗ kết oan nghiệp, vô lượng vô biên, nguyện tất tiêu diệt, từ nay về sau, lập thệ nguyện sâu, mãi xa pháp ác, thề không tái phạm. Chuyên tu thánh đạo, thề không thoái chuyển, thệ thành Chính Giác, thề độ chúng sinh. Đức Phật A Di Đà, dùng từ bi nguyện lực, xin biết cho con, xin thương xót con, xin gia hộ con; Nguyện con trong khi thiền quán, hay lúc ngủ mơ, thường được thấy Đức Phật A Di Đà, được Đức Phật A Di Đà rước về cõi tịnh, được Đức Phật A Di Đà dùng nước cam lộ làm phép quán đỉnh, phóng ánh hào quang, chiếu khắp thân con, lấy tay xoa đầu, lấy áo trùm thân, khiến các nghiệp chướng của con từ trước đến nay, thảy đều tiêu diệt, thiện căn tăng trưởng, phiền não tan không, vô minh dứt sạch, viên giác diệu tâm, tự nhiên khai ngộ, chân cảnh tịch quang, thường được hiện tiền, tới khi sắp sửa lâm chung, dự biết trước được, thân không một chút bệnh khổ ách nạn, tâm không một chút tham luyến mê hoặc, các căn sáng sủa, chính niệm phân minh, xả bỏ báo thân, an nhiên tự tại, như nhập thiền định. Đức Phật A Di Đà và đức Quán Âm, đức Đại Thế Chí cùng chư Thánh Hiền, phóng quang tiếp dẫn, đưa tay đón về, lâu các tràng phan, hương lạ nhạc trời, cảnh thánh Tây Phương, hiện ra trước mắt, khiến cho chúng sinh, thấy và nghe thế, vui vẻ cảm thán, phát Bồ Đề tâm. Con lúc bấy giờ, ngồi tòa kim cương, tùy tòng sau Phật, chỉ trong khoảnh khắc, sinh về Cực Lạc, nơi Ao Thất Bảo, từ trong hoa Sen, hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, nghe pháp vi diệu, được Vô sinh nhẫn, ngay trong khi ấy, thừa sự chư Phật, thân được thụ ký, được thụ ký rồi, ba thân bốn trí, ngũ nhãn lục thông, vô lượng trăm nghìn, môn Đà La Ni, tất cả công đức, thảy đều thành tựu. Song chẳng vì nghỉ ngơi an dưỡng, mà trở lại cõi Sa Bà, phân thân vô số, biến khắp mười phương, lấy bất khả tư nghì, thần lực tự tại, các pháp phương tiện, độ thoát chúng sinh, hàm linh li nhiễm, lại được tịnh tâm, đồng sinh Tây Phương, vào Bất Thoái Địa, đại nguyện như thế, thế giới vô tận, chúng sinh vô tận, nghiệp và phiền não, hết thảy vô tận, con nguyện vô tận, nguyện nay lễ Phật, phát nguyện tu trì công đức, hồi thí hữu tình, bốn ân tổng báo, ba cõi giúp đều, pháp giới chúng sinh, đồng thành chủng trí.TAM TỰ QUYCon quy Phật rồi, nguyện cho chúng sinh thấu hiểu đạo lớn, phát tâm vô thượng. ( 1 lễ )Con quy Pháp rồi, nguyện cho chúng sinh thông thuộc Kinh tạng, trí tuệ như hải. ( 1 lễ )Con quy Tăng rồi, nguyện cho chúng sinh hòa hợp đại chúng, hết thảy không ngại. ( 1 lễ )LẠY CHƯ THÁNH HIỀNNguyện đem công đức nàyHướng về khắp tất cảĐệ tử và chúng sinhĐều trọn thành Phật đạo.