Piedmont Hills High School

open saved document Fill in blanks Save completed registration packet to attach khổng lồ email

Alist of school e-mail addresses.

Bạn đang xem: Piedmont Hills High School

Please use the latest version ofAdobe Readerwhen completing these forms.


2021-2022 English-Student Registration Packet

How to Complete Forms

mở cửa saved document Fill in blanks Save completed registration packet to lớn attach to email

Alist of school e-mail addresses.

Please use the latest version ofAdobe Readerwhen completing these forms.


2021-22 Espanol-Formulario para matricula de estudianteCómo completar formulariosDescargue el paquete de registro en blanco y guárdelo en su computadora. No rellene en Chrome, utilice únicamenteAdobe Reader.1. Abra el documento guardado2. Complete los espacios en blanco3. Guarde el paquete de registro completo para adjuntarlo al correo electrónicoUnalista de direcciones de correo electrónico de la escuela.Utilice la última versión deAdobe Readercuando complete estos formularios.

Xem thêm: Chuyển Tiền Qua Western Union Mất Bao Lâu, Hướng Dẫn Chuyển Khoản Qua Dịch Vụ Western Union


2021-22 Portuguese-Pacote de Inscrição bởi AlunoComo preencher formuláriosBaixe o pacote de registro em branco e salve em seu computador. Não preencha no Chrome, use apenasAdobe Reader.1. Abra o documento salvo2. Preencha os espaços em branco3. Salve o pacote de registro preenchido para anexar ao e-mailUmalista de endereços de thư điện tử escolares.Use a versão mais recente doAdobe Readerao preencher esses formulários.
2021-22Creole-Pake Enskripsyon ElèvKijan pou ranpli fòm yoDownload pake enskripsyon vid epi sove sou òdinatè ou. Pa ranpli nan Chrome, sèvi akAdobe Readersèlman.1. Louvri dokiman sove2. Ranpli espas vid yo3. Save ranpli pake enskripsyon yo tache nan imèlYonlis adrès imèl lekòl la.Tanpri itilize dènye vèsyonAdobe Readerlè wap ranpli fòm sa yo.
22-2021Arabic-حزمة تسجيل الطلابكيفية استكمال النماذجقم بتنزيل حزمة تسجيل فارغة وحفظها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. لا تملأ Chrome ، استخدمAdobe Readerفقط.1. افتح المستند المحفوظ2. املأ الفراغات3. حفظ حزمة التسجيل المكتملة لإرفاقها بالبريد الإلكترونيقائمةعناوين البريد الإلكتروني للمدرسة.الرجاء استخدام أحدث إصدار منAdobe Readerعند إكمال هذه النماذج.
2021-2022Vietnamese-Gói đăng ký sinh viênCách dứt biểu mẫuTải xuống gói đăng ký trống cùng lưu vào máy tính của bạn. Không điền vào Chrome, chỉ sử dụngAdobe Reader.1. Mở tài liệu đã lưu2. Điền vào địa điểm trống3. Lưu gói đăng ký đã xong xuôi để đi cùng vào emailDanhsách add email của trường.Vui lòng sử dụng phiên bảnAdobe Readermới tuyệt nhất khi hoàn thành các biểu mẫu này.
*

As required by Section 668.6076, Florida Statutes, you are hereby notified that: Under Florida law, thư điện tử addresses are public records. If you vày not want your thư điện tử address released in response lớn a public records request, do not send electronic mail lớn this entity. Instead, contact this office by phone or in writing. History.--s. 1, ch. 2006-232. Click here if you have any questions or suggestions regarding the accessibility of this site or ADA Compliance.To use the latest features, use the latest browsers. Click lớn upgrade Explorer, Firefox, or Chrome.