KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN ĐẢNG VIÊN 2018


*
Mẫu bạn dạng kiểm điểm đảng viên new nhất

Dưới đó là mẫu bạn dạng kiểm điểm và trả lời ghi một số trong những nội dung trong phiên bản kiểm điểm cá thể dành đến đảng viên năm 2019.

Bạn đang xem: Kiểm điểm cá nhân đảng viên 2018

Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019

ĐẢNG BỘ ………..Chi bộ: ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM---------------

….., ngày mon năm

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm:2019

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ thiết yếu quyền:………………………………………………………………..

Chức vụ đoàn thể:……………………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………...

Chi bộ:………………………………………………………………………………..

I. Ưu điểm, tác dụng đạt được

1. Về tư tưởng thiết yếu trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Về tứ tưởng thiết yếu trị:Trung thành với công ty nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng hồ Chí Minh và đường lối thay đổi của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, chuyên chở gia đình cùng nhân dân thực hiện nhà trương, mặt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bài toán học tập các nghị quyết, chỉ thị, gia nhập các đợt sinh sống chính trị nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan biện pháp mạng.

- Về phẩm hóa học đạo đức, lối sống:Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc duy trì gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương chủng loại của fan đảng viên và quan hệ trực tiếp với nhân dân; tinh thần ước thị, lắng nghe, tiếp thu thay thế sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Xem thêm: Các Mẫu Áo Bóng Đá Đẹp Nhất 2014 Đẹp Nhất, Các Mẫu Áo Bóng Đá Đẹp Nhất 2014

- Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật:Việc chấp hành sự cắt cử của tổ chức; thực hiện quy định về đều điều đảng viên không được thiết kế và các nội quy, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị; những nguyên tắc, chính sách sinh hoạt đảng, đóng góp đảng phí theo quy định; gương mẫu tiến hành nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối tương tác với bỏ ra ủy, đảng ủy các đại lý nơi cư trú; trọng trách nêu gương của đảng viên.

- Về tác phong, lề lối có tác dụng việc:Năng động, sáng sủa tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm bài toán khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; niềm tin hp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

- bài toán đấu tranh phòng, kháng những biểu thị suy thoái về tư tưởng thiết yếu trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự gửi hóa” của cá nhân:(Liên hệ cùng với các thể hiện như:Dân công ty hình thức,…).

Tự đánh giá về lever thực hiện:

□Xuất sắcxTốt□Trung bình□Kém

2. Về triển khai chức trách, trọng trách được giao

- Việc thực hiện chức trách, nghĩa vụ và quyền lợi theo quy định (Đảng, thiết yếu quyền, đoàn thể):Thực hiện theo đúng chức trách, quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định; Đóng đảng tầm giá đầy đủ;…

- công dụng thực hiện những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm:Hoàn thành giỏi nhiệm vụ được giao;…

- Trách nhiệm cá nhân liên quan mang lại kết quả, hạn chế, lỗi ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị chức năng do mình phụ trách:

Tự đánh giá về lever thực hiện:

□Xuất sắcxTốt□Trung bình□Kém

3. Vấn đề thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, tìm mọi cách hằng năm:Cố cầm học tập tay nghề và thực tiễn công tác của bạn dạng thân, khuyến nghị kịp thời, hoàn thành tốt công việc được giao…

II. Hạn chế, khuyết điểm với nguyên nhân

1. Hạn chế, điểm yếu (theo 03 nội dung nêu trên):Chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến trong những cuộc họp chi bộ,…

2. Vì sao của hạn chế, khuyết điểm:Chưa bố trí thời gian hợp lý và phải chăng giữa công việc, học tập, nghiên cứu,…

III. Hiệu quả khắc phục hầu như hạn chế, khuyết điểm đã được cấp gồm thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, yếu điểm (đã được xung khắc phục; đã khắc phục, mức độ khắc phục; không được khắc phục); phần đa khó khăn, vướng mắc (nếu có); trọng trách của cá nhân.

Tự reviews về lever thực hiện:

□Xuất sắcxTốt□Trung bình□Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng sự việc được gợi nhắc kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá thể đối với từng sự việc được nhắc nhở kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với số đông hạn chế, khuyết điểm của bạn bè (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhấn mức xếp nhiều loại chất lượng

1. Xếp nhiều loại cán bộ, công chức, viên chức:

□Hoàn thành xuất nhan sắc nhiệm vụ

xHoàn thành giỏi nhiệm vụ

□ xong xuôi nhiệm vụ

□Không kết thúc nhiệm vụ

2. Xếp các loại đảng viên:

□Hoàn thành xuất nhan sắc nhiệm vụ

xHoàn thành giỏi nhiệm vụ

□ xong xuôi nhiệm vụ

□Không dứt nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- dấn xét, review của bạn quản lý, áp dụng cán bộ, công chức, viên chức: …………..................................................................................................

- mức xếp loại quality công chức, viên chức:..............................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ chúng ta tên cùng đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại quality đảng viên

- nhận xét, nhận xét của bỏ ra ủy:…………………