Bài Tập Word Form Lớp 9 Có Đáp Án

Bạn đã xem: Tài Liệu bài Tập Word khung Lớp 9 Unit 1 có Đáp Án, Tài Liệu bài xích Tập Word form Lớp 9 tại kftvietnam.com

bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 9 unit 1 gồm đáp án dưới đây sẽ giúp đỡ các em khối hệ thống lại kỹ năng và kiến thức và nắm rõ kiến thức hơn.

Bài tập tiếng Anh lớp 9 theo từng đơn vị chức năng bài học dưới đây sẽ giúp đỡ các em khối hệ thống lại kiến thức và kỹ năng và luyện tập xuất sắc hơn. Unit 1 với chủ thể A visit from a pen pal và các bài tập tương quan đến chủ thể này, những em quan sát và theo dõi đề dưới đây là làm thuộc nhé.

Bạn đang xem: Bài tập word form lớp 9 có đáp án

Đang xem: bài tập word form lớp 9 unit 1

*

Làm bài tập giúp đỡ bạn củng cố kỉnh lại kiến thức của mình

ĐÁP ÁN

I.

1.c 2e 3g. 4f 5a 6h 7d 8b

II.

1. Comprises

2. Corresponded

3. Divided

4. Prayed

5. Impress

6. Separated

7. Enjoying

8. Depends

III

1. Impression

2. Friendly

3. Correspondence

4. Religion

5. Independent

6. Offical

7. Industrial

8. Interesting

9. Division

10. Compulsory

IV

2. Did you see

3. Took

4. Visited

5. Did you go

6. Came

7. Went

8. Did you go

9. Did not like

10. Did Lan enjoy

V

1. Am not watching

2. Opened – jumped

3. Hurt – was cooking

4. Lived – was

5. Is playing – plays

6. Phones – did not phone

7. Went – did nog enjoy

8. Saw – stopped

9. Saw – was trying

10. Is trying

11. Was living – met – was working

12. Were you doing – were you stydying

13. Live – bought

14. Was doing – were playing

15. Did you vì chưng – finished – went

VI

2. Jane used to lớn have a lot of friends but she does not know many people now.

3. She did not use khổng lồ read newpapers but she reads newpapers every day now.

4. She used to travel a lot but she does not go away much now.

5. She used khổng lồ play volleyball now she plays badminton.

6. She did not use to lớn love cooking but now she likes to cook Chinese dishes.

7. She used to wear make-up but now she wears no make-up at all.

8. She did not use lớn drink tea but she likes it now.

VII

2. I wish I could fly a plane

3. I wish I could stop smoking

4. I wish Ann was/were here.

5. I wish I was/were taller.

6. I wish I did not have to work tomorrow.

7. I wish I was/were lying on a beach in Hawaii.

Xem thêm: Những Lưu Ý Khi Lựa Chọn Vòng Tay Cao Su Dạ Quang !, Vòng Tay Cao Su Phản Quang

8. I wish I could go to lớn the party

9. I wish I had a computer.

10. I wish the weather was/were better today.

VIII.

1. Knew

2. Did not work

3. Could fly

4. Had

5. Lived

6. Were

7. Was not/ were not

8. Could speak

9. Was/were shining

10. Was/were wearing

IX

1. With

2. For

3. Past – on – to

4. On – in

5. From

6. In

7. Into

8. Of

9. From – by

10. On – on

X

1. F 2. T 3.T 4. F

XI

1. My sister started to lớn play/playing the piano five years ago.

2. The postman was bitten by our dog.

3. I wish I knew what to bởi vì about the problem

4. It is hours since wrote her composition.

5. We used lớn live in Bristol.

6. My friend was the winner of the race.

7. Vày you mind helping me move this table?

8. She wishes she could play the piano.

9. I am not used to lớn having coffee for breakfast.

10. I was having/eating (my) breakfast when Susan rang.

Để làm bài xích tập tiếng Anh lớp 9, các em rất có thể theo dõi các nội dung bài viết tiếp theo bên trên trang kftvietnam.com nhé.