Giải toán qua mạng lớp 3 vòng 1

– Posted on September 28, 2021Posted in: Bồi dưỡng HSG và Luyện thi Violympic Toán lớp 3 bên trên mạng, Giải toán lớp 3 trên mạng, Violympic Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng một năm 2021 – 2022 

ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 NĂM 2021-2022 VÒNG 1 (ngày mở vòng 14/ 09/ 2021)

*
a/ nhị trăm linh tư b/ tư trăm linh hai

c/ hai trăm tứ mươi d/ hai không bốn

Câu 3:

Số trên bao gồm cách đọc là:

*
a/ Sáu trăm linh năm b/ Sáu ko năm

c/ Sáu trăm năm mươi d/ Sáu trăm linh lăm

Câu 4: kiếm tìm x biết: 5 × x = 50

Trả lời: x = ………

Câu 5: tìm x biết: 3 × x = 30

Trả lời: x = ………

Câu 6: 82 + 17 = ….

Bạn đang xem: Giải toán qua mạng lớp 3 vòng 1

Kết quả của phép tính bên trên là:

a/ 99 b/ 65 c/ 89 d/ 98

Câu 7: Tính: 968 – 635 = …

a/ 133 b/ 436 c/ 333 d/ 533

Câu 8: 264 – 133 = ? Số phù hợp điền vào lốt hỏi chấm là: ….

a/ 397 b/ 131 c/ 151 d/ 133

Câu 9: Bao gạo đầu tiên có 35kg gạo. Bao gạo máy hai có 29kg gạo. Hỏi cả nhị bao gạo có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả nhị bao gồm ………kg gạo.

….

Câu 67: Một sợi dây rất dài 7dm 5cm. Tín đồ ta cắt đi 25cm. Hỏi tua dây sót lại dài từng nào xăng-ti-mét?

Trả lời: tua dây còn sót lại dài …………cm

Câu 68: chúng ta Minh bao gồm 342 viên bi, Hùng có khá nhiều hơn Minh 13 viên bi. Hỏi cả hai bạn có từng nào viên bi?

Trả lời: Cả đôi bạn trẻ có ………viên bi.

Câu 69: các bạn Minh bao gồm 242 viên bi, Hùng có khá nhiều hơn Minh 15 viên bi. Hỏi cả hai bạn trẻ có từng nào viên bi?

Trả lời: Cả hai bạn trẻ có ………viên bi.

Câu 70: học viên lớp 3A xếp thành 8 hàng, từng hàng tất cả 4 học sinh. Hỏi lớp 3A tất cả bao nhiêu học sinh?

a/ 32 học sinh b/ 36 học viên c/ 12 học viên d/ 35 học tập sinh

Câu 71: bao gồm 28 cái bút chì màu, lấy chia phần nhiều cho 4 nhóm. Hỏi từng nhóm nhận được bao nhiêu cái bút chì màu?

a/ 6 cái b/ 7 cái c/ đôi mươi cái d/ 8 cái

Câu 72: gồm 35 loại kẹo, chia mọi cho 5 bạn. Hỏi mỗi chúng ta nhận được bao nhiêu cái kẹo?

a/ 7 cái b/ 6 mẫu c/ 30 chiếc d/ 5 cái

 Câu 73: Ân thiết lập kẹo hết 500 đồng, mua bánh hết 200 đồng. Hỏi Ân cần trả từng nào đồng?

a/ 700 đồng b/ 800 đồng c/ 300 đồng d/ 100 đồng

Câu 74: các bạn hãy điền số phù hợp vào khu vực chấm:

4cm × 10 + 6dm = …………m

Câu 75: siêu thị có tất cả 57l dầu. Shop đã bán được 27l. Hỏi số lít dầu sót lại nếu đựng đầy vào những can các loại 5l thì được tất cả bao nhiêu can?

Trả lời: ………..can.

Câu 76: shop có tất cả 67l dầu. Shop đã bán tốt 27l. Hỏi số lít dầu sót lại nếu đựng phần nhiều vào những loại 5l thì được toàn bộ bao nhiêu can?

Trả lời: …………..can.

Câu 77: Kho trước tiên có 434kg gạo, kho sản phẩm công nghệ hai tất cả 242kg gạo, kho thứ tía có 205kg gạo. Hỏi cả tía kho có toàn bộ bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả cha kho bao gồm ………kg gạo.

Câu 78: Kho trước tiên có 368kg gạo, kho thứ hai bao gồm 222kg gạo, kho thứ cha có 205kg gạo. Hỏi cả bố kho có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả ba kho gồm …………kg gạo.

Câu 119: đến tam giác ABC gồm độ dài các cạnh là 14cm, 1dm, 12cm. Hỏi chu vi tam giác ABC là từng nào xăng-ti-mét?

a/ 26cm b/ 35cm c/ 27cm d/ 36cm

Câu 120: Người ta cắt một miếng vài dài 8m ra là 2 phần bằng nhau. Khi đó mỗi phần dài ……..dm

Câu 121: Một nhỏ gà tất cả 2 chiếc chân. Hỏi 6 nhỏ gà bao gồm bao nhiêu cái chân?

a/ 8 cái b/ 16 chiếc c/ 12 mẫu d/ 14 cái

ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 VÒNG 1 NĂM 2021 – 2022

(ngày mở vòng 14/ 09/ 2021)

*

BÀI 3 – LEO DỐC

Câu 1: Bạn nên chọn đáp án đúng: 4 × 6 = …..

a/ 24 b/ 10 c/ 27 d/ 21

Câu 2:

Số trên gồm cách đọc là:

a/ nhị trăm linh tứ b/ tứ trăm linh hai

c/ nhị trăm tứ mươi d/ nhì không bốn

Câu 3:

Số trên tất cả cách phát âm là:

a/ Sáu trăm linh năm b/ Sáu ko năm

c/ Sáu trăm năm mươi d/ Sáu trăm linh lăm

Câu 4: tìm kiếm x biết: 5 × x = 50

Trả lời: x = ………50 : 5 = 10

Điền 10

Câu 5: search x biết: 3 × x = 30

Trả lời: x = ………30 : 3 = 10

Điền 10

Câu 6: 82 + 17 = ….

Xem thêm: Soạn Bài Làm Văn Số 2 Lớp 11, Soạn Bài Viết Bài Làm Văn Số 2: Nghị Luận Văn Học

Kết quả của phép tính bên trên là:

a/ 99 b/ 65 c/ 89 d/ 98

Câu 7: Tính: 968 – 635 = …

a/ 133 b/ 436 c/ 333 d/ 533

Câu 8: 264 – 133 = ? Số tương thích điền vào lốt hỏi chấm là: ….

a/ 397 b/ 131 c/ 151 d/ 133

Câu 9: Bao gạo thứ nhất có 35kg gạo. Bao gạo lắp thêm hai gồm 29kg gạo. Hỏi cả hai bao gạo gồm bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả nhì bao tất cả ………kg gạo.

Hướng dẫn

Cả nhị bao tất cả số gạo là: 35 + 29 = 64 (kg)

Điền 64

Câu 10: 25 : 5 = ? Số tương thích điền vào vết hỏi chấm là: ….

Điền 5

Câu 11: 5 × 1 = ? Số phù hợp điền vào lốt hỏi chấm là: ….

a/ 7 b/ 5 c/ 6 d/ 15

Câu 67: Một sợi dây khá dài 7dm 5cm. Người ta cắt đi 25cm. Hỏi gai dây còn sót lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Trả lời: sợi dây còn sót lại dài …………cm

Hướng dẫn

Đổi: 7dm 5cm = 75cm.

gai dây còn sót lại số xăng-ti-mét là: 75 – 25 = 50 (cm)

Điền 50

Câu 68: chúng ta Minh có 342 viên bi, Hùng có rất nhiều hơn Minh 13 viên bi. Hỏi cả đôi bạn có bao nhiêu viên bi?

Trả lời: Cả đôi bạn có ………viên bi.

Hướng dẫn

Hùng tất cả số viên bi là: 342 + 13 = 355 (viên)

Cả hai bạn trẻ có số viên bi là: 342 + 355 = 697 (viên)

Điền 697

Câu 69: các bạn Minh có 242 viên bi, Hùng có không ít hơn Minh 15 viên bi. Hỏi cả đôi bạn có từng nào viên bi?

Trả lời: Cả hai bạn có ………viên bi.

Hướng dẫn

Hùng gồm số viên bi là: 242 + 15 = 257 (viên)

Cả cặp đôi có số viên bi là: 242 + 257 = 499 (viên)

Điền 499

Câu 70: học sinh lớp 3A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng bao gồm 4 học tập sinh. Hỏi lớp 3A bao gồm bao nhiêu học sinh?

a/ 32 học tập sinh b/ 36 học sinh c/ 12 học sinh d/ 35 học tập sinh

Hướng dẫn

Lớp 3A tất cả số học sinh là: 4 × 8 = 32 (học sinh)

Câu 71: tất cả 28 cái cây viết chì màu, đem chia đông đảo cho 4 nhóm. Hỏi từng nhóm dấn được bao nhiêu cái bút chì màu?

a/ 6 loại b/ 7 loại c/ đôi mươi cái d/ 8 cái

Hướng dẫn

từng nhóm nhận được số cây bút chì color là: 28 : 4 = 7 (cái)

Câu 72: bao gồm 35 cái kẹo, chia gần như cho 5 bạn. Hỏi mỗi các bạn nhận được từng nào cái kẹo?

a/ 7 dòng b/ 6 cái c/ 30 chiếc d/ 5 cái

Hướng dẫn

Mỗi chúng ta nhân được số mẫu kẹo là: 35 : 5 = 7 (cái)

 Câu 73: Ân cài kẹo hết 500 đồng, cài bánh không còn 200 đồng. Hỏi Ân đề nghị trả bao nhiêu đồng?

a/ 700 đồng b/ 800 đồng c/ 300 đồng d/ 100 đồng

Hướng dẫn

Số tiền An đề xuất trả là: 500 + 200 = 700 (đồng)

Câu 74: bạn hãy điền số tương thích vào nơi chấm:

4cm × 10 + 6dm = …………m

40cm + 6dm = 4dm + 6dm = 10dm = 1m

Điền 1

Câu 75: siêu thị có tất cả 57l dầu. Shop đã bán được 27l. Hỏi số lít dầu còn sót lại nếu đựng đầy vào những can một số loại 5l thì được tất cả bao nhiêu can?

Trả lời: ………..can.

Hướng dẫn

shop còn lại số dầu là: 57 – 27 = 30 (lít)

Số dầu còn sót lại đựng được vào số can 5l là: 30 : 5 = 6 (can)

Điền 6

Câu 76: cửa hàng có tất cả 67l dầu. Shop đã bán tốt 27l. Hỏi số lít dầu sót lại nếu đựng phần đông vào những loại 5l thì được toàn bộ bao nhiêu can?

Trả lời: …………..can.

Hướng dẫn

shop còn lại số dầu là: 67 – 27 = 40 (lít)

Số dầu còn sót lại đựng được vào số can 5l là: 40 : 5 = 8 (can)

Điền 8

Câu 77: Kho đầu tiên có 434kg gạo, kho lắp thêm hai có 242kg gạo, kho thứ ba có 205kg gạo. Hỏi cả bố kho có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả bố kho gồm ………kg gạo.

Hướng dẫn

Cả cha kho tất cả số ki-lô-gam gạo là: 434 + 242 + 205 = 881 (kg)

Điền 881

Câu 78: Kho trước tiên có 368kg gạo, kho sản phẩm công nghệ hai bao gồm 222kg gạo, kho thứ bố có 205kg gạo. Hỏi cả cha kho có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả tía kho bao gồm …………kg gạo.

Hướng dẫn

Cả cha kho tất cả số ki-lô-gam gạo là: 368 + 222 + 205 = 795 (kg)

Điền 795