BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU NÂNG CAO

*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài bác hát tuyển sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cđ Tổng hợp kiến thức và kỹ năng Tổng hợp kiến thức và kỹ năng

50 bài xích tập Viết lại câu giờ Anh cải thiện có đáp án cụ thể


download xuống 23 9.320 99

kftvietnam.com sưu tầm với biên soạn bài bác tập Viết lại câu giờ Anh nâng caocó đáp án, bao gồm 50 bài tập tự cơ bạn dạng đến cải thiện mong mong muốn giúp những em ôn luyện kỹ năng và kiến thức đã được học về Viết lại câu giờ đồng hồ Anh nâng caohiệu quả. Mời các bạn đón xem:

Bài tập Viết lại câu giờ Anh nâng cao

I. Các cấu tạo viết lại câu thường chạm mặt trong giờ Anh

1. Khổng lồ prefer doing sth to lớn doing sth

= would rather vì sth than do sth ‘

= S + like sth/doing sth better than sth/doing sth

Nghĩa: thích làm gì hơn làm cho gì

2. Khổng lồ look at (v)= lớn have a look at (n): nhìn vào

3. To think about = khổng lồ give thought lớn : nghĩ về về

4. It’s one’s duty to bởi vì sth = S + be + supposed to vị sth: có nghĩa vụ làm gì

5. Khổng lồ be determined khổng lồ = khổng lồ have a determination to: dự định

6. Khổng lồ know (about) = to lớn have knowledge of: biết

7. Khổng lồ be not worth doing sth

= there is no point in doing sth

Nghĩa: ko đáng, vô ích làm gì

8. To tend lớn = to lớn have a tendency khổng lồ : có khuynh hướng

9. Lớn intend to lớn +inf = lớn have intention of + V_ing: dự định

10. Khổng lồ desire to lớn = have a desire to: khao khát, ý muốn muốn

11. To succeed in doing sth = manage to bởi vì sth: thao tác làm việc gì thành công

12. Khổng lồ wish = to lớn have a wish / to lớn express a wish: ao ước

*
Viết lại câu bao gồm because

13. To lớn visit Sb = khổng lồ pay a visit khổng lồ Sb / khổng lồ pay Sb a visit: thăm viếng

14. Lớn discuss Sth = to have a discussion about: thảo luận

15. Can = tobe able to lớn = to lớn be possible: hoàn toàn có thể làm gì

16. To lớn decide lớn = lớn make a decision to: quyết định

17. Khổng lồ talk lớn = to have a talk with: nói chuyện

18. Understand = khổng lồ be aware of: hiểu, nhấn thức

19. Lớn explain Sth = lớn give an explanation for: giải thích

20. To call Sb = khổng lồ give Sb a call: call điện cho…

21. Lớn be interested in = to lớn have interest in: thích

22. Because + clause = because of + N: vị vì

23. Khổng lồ drink = to lớn have a drink: uống

24. It seems that

= it appears that

= it is likely that

= it look as if/ as though

Nghĩa: nhịn nhường như, có vẻ như như

25. Lớn photograph = to lớn have a photograph of : chụp hình

26. To lớn cry = to lớn give a cry : khóc kêu

27. Khổng lồ laugh at = to lớn give a laugh at: mỉm cười nhạo

28. Like = to lớn be interested in = enjoy = keen on = fond of sth: thương mến cái gì

29. Khổng lồ welcome Sb = to give Sb a welcome: xin chào đón

30. To lớn kiss Sb = lớn give Sb a kiss: hôn

31. S + often + V = S + be used khổng lồ +Ving /N = S + be accustomed lớn + Ving: thường/quen với làm cho gì

32. To ring Sb = to give Sb a ring: điện thoại tư vấn điện

33. Khổng lồ warn = khổng lồ give warning: báo động, cảnh báo

34. Although + clause = despite + N = in spite of + N: mang dù, bất chấp

35. Lớn try lớn (+inf) = lớn make an effort to/ khổng lồ make an attempt to: rứa gắng

36. Khổng lồ meet Sb = khổng lồ have a meeting with Sb: chạm mặt ai

II. Các kết cấu viết lại câu cải thiện trong tiếng Anh

*

Cách viết lại câu trong tiếng Anh

1. It takes sb khoảng thời hạn to vày sth= sb spend khoảng thời hạn doing sth

VD: It took her 3 hours lớn get lớn the đô thị centre.

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu nâng cao

= She spent 3 hours getting khổng lồ the đô thị centre.

2. Understand = to lớn be aware of

VD: bởi you understand the grammar structure?

= Are you aware of the grammar structure?

3. Lượt thích = to lớn be interested in = enjoy = keen on

VD: She likes politics

= She is interested in politics

4. Because + clause = because of + N

VD: He can’t move because his leg was broken

= He can’t move because of his broken leg

5. Although + clause = despite + N = in spite of + N

VD: Although she is old, she can compute very fast

= Despite/ In spite of her old age, she can compute very fast

6. Succeed in doing sth = manage to bởi sth

VD: We succeeded in digging the Panama cannel

= We managed to dig the Panama cannel

7. Cấu trúc: …..too + adj (for sb) to vị sth: quá để triển khai gì

8. Cấu trúc: prefer sb to do sth = would rather sb Vpast sth: thích, muốn ai có tác dụng gì

VD: I Prefer you (not) to smoke here

= I’d rather you (not) smoked here

9. Prefer doing sth to lớn doing sth: thích làm gì hơn làm cho gì

= Would rather vày sth than vày sth

VD: She prefers staying at home to going out

= She’d rather stay at trang chủ than go out

10. Can = tobe able to lớn = be possible

11. Harly + had +S + Vpp when S + Vpast

= No sooner + had +S + Vpp than S + Vpast: tức thì sau khi… thì…

VD: As soon as I left the house, he appeared

= Harly had I left the house when he appeared

= No sooner had I left the house than he appeared

12. Not………..any more = No longer + dạng hòn đảo ngữ S no more V: không thể nữa

VD: I don’t live in the countryside anymore

= No longer bởi vì I live in the countryside

= I no more live in the countryside

13. At no time + dạng hòn đảo ngữ: không khi nào, chẳng lúc nào

VD: I don’t think she loves me

= At no time bởi I think she loves me

14. Tobe not worth = there is no point in doing sth: ko đáng làm cho gì

15. Tobe not worth doing sth = there is no point in doing sth: ko đáng, vô ích làm gì

VD: It’s not worth making him get up early

= There is no point in making him getting early

16. It seems that : hình như rằng

= it appears that

= it is likely that

= it look as if/ as though

VD: It seems that he will come late

= It appears that/ it is likely he will come late

= He is likely lớn come late.

= It look as if he will come late

17. Although + clause

= Despite + Noun/ gerund

18. S + V + N = S + be + adj

19. S + be + adj = S + V + O

20. S + be accustomed to + Ving

= S + be used to lớn +Ving/ N

21. S + often + V = S + be used to lớn +Ving/ N

VD: Nana often cried when she meets with difficulties.

= Nana is used to lớn crying when she meets with difficulties

22. This is the first time + S + have + PII

= S+be + not used to lớn + Ving/ N

VD: This is the first time I have seen so many people crying at the kết thúc of the movie.

= I was not used to lớn seeing so many people crying at the over of the movie.

23. S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối cầu khẩn)

24. S + like sth/ doing sth better than sth/ doing sth

= S + would rather + V + than + V

= S + prefer sth/ doing sth lớn sth/ doing sth…

VD: I prefer going shopping to lớn playing volleyball.

= I would rather go shopping than play volleyball.

26. S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + khổng lồ + V

27. It’s one’s duty to vì sth = S + be + supposed to vị sth

28. S + be + PII + khổng lồ + V = S + be + supposed to bởi vì sth

29. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + be + PII

30. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + vì sth

31. S + lượt thích sth = S + be + fond of + sth

VD: I lượt thích do collecting stamps.

= I’m fond of collecting stamps.

32. I + let + O + vì chưng sth = S + allow + S. O + to vì Sth

VD: My quái nhân let him be on leave for wedding.

= My quái dị allow him to be on leave for wedding.

33. S + once + past verb = S + would to lớn + vì chưng sth.

34. S + present verb (negative) any more = S + would khổng lồ + do sth.

35. S + V + because + S + V = S + V + to + infinitive

VD: She studies hard because she wants to lớn pass the final examination.

= She studies hard lớn pass the final examination.

36. S + V + so that/ in order that + S + V = S + V + to + infinitive

37. To lớn infinitive or gerund + be + adj = It + be + adj + to lớn + V

38. S + V + và + S + V = S + V + both… and

39. S + V + not only… + but also = S + V + both… and

40. S + V + both… and… = S + V + not only… but also…

VD: He translated fast and correctly.

= He translated not only fast but also correctly.

41. S1+simple present+and+S2+simple futher

=If+S1 + simple present + S2 + simple futher.

42. S1+didn’t + V1 + Because + S2 + didn’t + V2 = If Clause

43. Various facts given = Mệnh đề if biểu thị điều trái ngược thực tế.

44. S1 + V1 + if + S2 + V2(phủ định)

= S1 + V1 + Unless + S2 + V2 (khẳng định)

45. S + V + O = S + be + noun + when + adj clause.

46. S + V + O = S + be + noun + where + adj clause.

47. S + V + O = S + be + noun + whom + adj clause.

48. S + V + O = S + be + noun + which + adj clause.

49. S + V + O = S + be + noun + that + adj clause.

50. S + V + if + S + V (phủ định)

= S + V + unless + S + V (khẳng định)

51. S + be + scared of sth = S + be + afraid of + sth

52. Let’s + V = S + suggest + that + S + present subjunctive

53. In my opinion = S + suggest + that + S + present subjunctive: ý kiến của tôi

54. S + advise = S + suggest + that + S + present subjunctive

55. Why don’t you vị sth? = S + suggest + that + S + present subjunctive

56. S + get + sb + to bởi vì sth = S + have + sb + vị sth

VD: She gets him to lớn spend more time with her.

= She have him spend more time with her.

57. S + aks + sb + to bởi sth = S + have + sb + do sth

VD: Police asked him lớn identify the other man in the next room.

= Police have him identify the other man in the next room.

58. S + request + sb + to vị sth= S + have + sb + vì chưng sth

VD: The teacher request students to lớn learn by heart this poem.

= The teacher have students learn by heart this poem.

Xem thêm: Bst 100+ Hình Nền Máy Tính Mèo Dễ Thương Và Đáng Yêu Nhất, 50+ Hình Nền Mèo Dễ Thương Và Đáng Yêu Nhất

59. S + want + sb + to bởi sth = S + have + sb + vì chưng sth

VD: I want her to lend me

= I have her lend me.

60. S + V + no + N = S + be + N-less

VD: She always speaks no care.

= She is always careless about her words.

61. S + be + adj + that + S + V = S + be + adj + to + V

VD: Study is necessary that you will get a good life in the future.

= Study is necessary to lớn get a good life in the future.

62. S + be + adj + prep = S + V + adv

VD: My students are very good at Mathematics.

= My students study Mathematics well.

63. S + remember + to bởi vì Sth = S + don’t forget + to vì Sth

VD: I remember to lớn have a Maths test tomorrow = I don’t forget khổng lồ have a Maths chạy thử tomorrow.

64. It + be + adj = What + a + adj + N!

VD: It was an interesting film.

= What an interesting film!

65. S + V + adv = How + adj + S + be…

VD: She washes clothes quickly.

= How quick she is to lớn wash clothes.

66. S + be + ing-adj = S + be + ed-adj

67. S + V = S + be + ed-adj

68. S + V + Khoảng thời hạn = It + take + (sb) + Khoảng thời hạn + lớn + V

VD: She have learned English for 5 years.

= It takes her 5 year lớn learn English.

69. S + be + too + adj + (for s. O) + to lớn + V

= S + be + so + adj + that + S + can’t + V

VD: The water is too hot for Peter to drink.

= The water is so hot that Peter can’t drink

70. S + V + too + adv + to lớn + V

= S + V + so + adv + that + S + can’t + V

71. S + be + so + adj + that + S + V

= S + be + not + adj + enough + lớn + V

72. S + be + too + adj + lớn + V

= S + be + not + adj + enough + to + V

73. S + V + so + adv + that + S + V

= It + V + such + (a/ an) + N(s) + that + S +V

VD: He speaks so soft that we can’t hear anything.

= He does not speak softly.

74. Because + clause = Because of + noun/ gerund

VD: Because she is absent from school.

= Because of her absence from school.

75. To lớn look at (v)= lớn have a look at (n): quan sát vào

76. To think about = to lớn give thought to: nghĩ về

77. To lớn be determined lớn = to have a determination to: dự định

78. To know (about) = to have knowledge of: biết

79. Lớn be not worth doing sth = there is no point in doing sth: không đáng, vô ích làm gì

80. Lớn tend to lớn = khổng lồ have a tendency to: tất cả khuynh hướng

81. To intend to +inf = to lớn have intention of + V_ing: dự định

82. To lớn desire to lớn = have a desire to: khao khát, mong muốn

83. Khổng lồ wish = khổng lồ have a wish / khổng lồ express a wish: ao ước

84. To lớn visit Sb = khổng lồ pay a visit khổng lồ Sb / to pay Sb a visit: thăm viếng

85. Khổng lồ discuss Sth = khổng lồ have a discussion about: thảo luận

86. To lớn decide khổng lồ = lớn make a decision to: quyết định

87. Lớn talk khổng lồ = khổng lồ have a talk with: nói chuyện

88. Lớn explain Sth = khổng lồ give an explanation for: giải thích

89. To điện thoại tư vấn Sb = khổng lồ give Sb a call: hotline điện cho…

Cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh

90. Lớn be interested in = to lớn have interest in: thích

91. To lớn drink = to have a drink: uống

92. To lớn photograph = khổng lồ have a photograph of: chụp hình

93. Lớn cry = to give a cry: khóc kêu

94. Khổng lồ laugh at = khổng lồ give a laugh at: cười nhạo

III. Bài xích tập viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh

Viết lại đầy đủ câu dưới đây sao mang lại nghĩa không đổi:

1. My mother used khổng lồ play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

2. “Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

3. Mike gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

4. “Would you lượt thích orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

5. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

6. I got lost because I didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

7. It is a four-hour drive from nam Dinh khổng lồ Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……

8. I think the owner of the oto is abroad.

=> The owner………………………………………

9. It’s a pity him didn’t tell me about this.

=> I wish………………………………………. ……………

10. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..