TRẮC NGHIỆM CÂU ĐIỀU KIỆN

Trong giờ đồng hồ Việt của họ thường tất cả cặp câu “ Nếu… thì…” này được gọi là câu điều kiện. Trong giờ đồng hồ Anh câu điều kiện cũng rất phổ biến, mở ra nhiều và liên tiếp được dùng tới. Người học tiếng Anh đề nghị nắm chắc nhiều loại câu này. Dưới đây, mình sẽ đưa ra một số bài bác tập trắc nghiệm câu điều kiện khiến cho bạn củng cầm cố thêm con kiến thức.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm câu điều kiện

Để làm đúng những bài tập trắc nghiệm về câu điều kiện, các bạn cần nắm vững cấu trúc, bí quyết sử dụng các dạng câu điều kiện phổ biến trong giờ đồng hồ Anh

Tổng hòa hợp qua kiên thức câu điều kiện loại 0,1,2,3

– Câu điều kiện loại 0: sử dụng để diễn tả một kinh nghiệm hay đk hiển nhiên diễn ra.

If + S + V(s/es), S+ V(s/es)/câu mệnh lệnh

Ví dụ: If you see Hang, you tell her I’m in China.

– Câu điều kiện loại 1: dùng để mô tả một điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

If + S + V(s/es), S + Will/Can/shall…… + V

Ví dụ: If Thao has the money, she will buy a smartphone.

– Câu điều kiện loại 2: dùng làm chỉ điều kiện không tồn tại thật ở hiện nay tại.

If + S + V2/ Ved, S +would/ Could/ Should…+ V

Ví dụ: If Thao had a million USD, she would buy a smartphone.

– Câu điều kiện loại 3: là câu điều kiện không có thực trong quá khứ, chỉ mang ý nghĩa ước mong trong quá khứ.

If + S + Had + Vpp/ed, S + would/ could…+ have + Vpp/ed

Ví dụ: If they had listened to me, we would have been home earlier.

– Câu đk hỗn hợp

Ví dụ: If I were you, I would have learned English earlier.

(loại 2 + các loại 3: mang thiết trái ngược với hiện tại nhưng công dụng trái ngược với thừa khứ)

*

Dưới đó là một số bài xích tập trắc nghiệm câu đk có đáp án

Bài tập 1: lựa chọn đáp án chứa lỗi sai

1. If I found her address, I’ll send her an invitation

A. Found B. I’ll C. Send D. An invitation

2. Elaine will buy the drinks if somebody help her carry the bottles.

A. Will buy B. If C. Help D. Her

3. If he has more time, he would learn karate.

A. Has B. He D. Would D. Learn

4. If water is frozed, it expands. 

A. If B. Is D. Frozed D. Expand

5. She would have understood if you had been spoken English.

A. Would have B. Understood C. If D. Had been spoken

*

Đáp án bài xích tập 1:

1. A. Found-find

2. C. Help-helps

3. A. Has-had

4. C. Frozed-frozen

5. D. Had been spoken- had spoken

Tổng hợp bài tập hòn đảo ngữ câu điều kiện có đáp án bỏ ra tiết

Bài tập 2: bài xích tập trắc nghiệm về câu đk dạng sàng lọc đáp án chuẩn cho từ còn thiếu trong câu.

1. If she ………….. Up late last night, she wouldn’t be so tired now.

A. Hadn’t stayed B. Don’t stay C. Stayed D. Hasn’t stayed

2. If I meet him tomorrow, I ………… him this letter.

A. Give B. Gave C. Will give D. Would give

3. If I had không lấy phí time, I __________some shopping with you.

A. Did B. Will vày C. Would vày D. Have done

4. If you_________English well, you will communicate with foreigners.

A. Speaks B. Had spoken C. Speak D. Spoke

5. If he had known her telephone number, he________her.

A. Had rung B. Would have rung C. Rang D. Will ring

6. I would have visited you if I_________busy with my homework.

A. Hadn’t B. Hadn’t been C. Wouldn’t be D. Weren’t

7. Will you be angry if I__________ your pocket dictionary?

A. Stole B. Have been stolen C. Were lớn steal D. Steal

8. If he__________the truth, the police wouldn’t arrest him.

A. Tells B. Told C. Telled D. Would tell

9. If I were Quynh, I_________ this job.

A. Accept B. Will accept C. Would accepted D. Would accept

10. ________, the accident would not have happened yesterday.

Xem thêm: Điện Thoại Samsung S7 Edge Cũ Giá Bao Nhiêu, Samsung Galaxy S7 Edge Mỹ Cũ 32Gb Giá Chỉ 3

A. If nam giới drives more carefully

B. If had phái nam driven more carefully

C. Had nam driven more carefully

D. Unless phái nam had driven more carefully

Đáp án bài bác tập 2:

1. A. Hadn’t stayed

2. C. Will give

3. C. Would do

4. C. Speak

5. B. Would have rung

6. B. Hadn’t been

7. D. Steal

8. B. Told

9. D. Would accept

10. C. Had nam giới driven more carefully

*

Bài tập 3: bài xích tập trắc nghiệm câu điều kiện chọn câu viết đúng.

1. If/you/come/garden/,/my dog/bite you/./

A. If you come into my garden, my dog will bite you.

B. If you come my garden, dog will bite you.

C. If you came into my garden, my dog would bite you.

D. If you come into my garden, my dog bite you.

2. If/you/hot/ice/,/melt/./

A. If you hot the ice, it melts.

B. If you heat the ice, it melted.

C. If you heat the ice, it melts.

D. If you heat the ice, it will melt.

3. If/I/be/bird/,/be/happy/./

A. If I’m a bird, I will be very happy.

B. If I was a bird, I would be very happy.

C. If I were a bird, I were very happy.

D. If I were a bird, I would be very happy.

4. If/you/look/map/,/you/lost/./ 

A. If you had looked at the map, you wouldn’t be lost. 

B. If you looked at the map, you wouldn’t be lost. 

C. If you had looked at the map, you wouldn’t lost. 

D. If you look at the map, you wouldn’t be lost. 

5. If/it/rain/three hour ago/,/the streets/be/wet/now/./

A. If it had rained three hour ago, the streets would be wet now.

B. If it had rained three hour ago, the streets are wet now.

C. If it had rained three hour ago, the streets would been wet now.

D. If it had been rained three hour ago, the streets would be wet now.

Đáp án bài xích tập 3:

1. A. If you come into my garden, my dog will bite you.

2. C. If you heat the ice, it melts.

3. D. If I were a bird, I would be very happy.

4. A. If you had looked at the map, you wouldn’t be lost. 

5. A. If it had rained three hour ago, the streets would be wet now.

Bài viết đang tổng hợp một số dạng bài bác tập trắc nghiệm câu điều kiện. Hy vọng rất có thể giúp ích cho chính mình trong quy trình ôn luyện tiếng Anh tương tự như đạt được điểm số đáng ao ước đợi.